1. Definities

  1.1. In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”, wordt verstaan onder:

  1.2. “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen en Opdrachtgever in de hoedanigheid van deelnemer gebruik maakt van de diensten van Veens Voetbal Academie.

  1.3. “Inschrijfformulier”: formulier dat deel uitmaakt van de internetsite “www.veensvoetbalacademie.nl” van Veens Voetbal Academie.

  1.4. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Veens Voetbal Academie aangaat.

  1.5. “Overeenkomst”: een overeenkomst tussen Veens Voetbal Academie en Opdrachtgever ter zake van één of meer door Veens Voetbal Academie ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.

  1.6. “Deelnamekosten”: de totale som van de door Veens Voetbal Academie ACTIVITEITEN – ter zake een met Opdrachtgever gesloten Overeenkomst – te verlenen diensten inclusief BTW.

  1.7. “Veens Voetbal Academie”: gevestigd te Kollum.

 2. Toepasselijkheid

  2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Veens Voetbal Academie gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten betreffende de “Veens Voetbal Academie”.

  2.2. De toepasselijkheid van enige algemene (of specifieke) voorwaarden of bedingen van de Opdrachtgever wordt door Veens Voetbal Academie uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  2.3. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien Veens Voetbal Academie daar schriftelijk mee heeft ingestemd.

  2.4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.

  2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

  3.1. Alle aanbiedingen van Veens Voetbal Academie zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit (personen en materialen), tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

  3.2. De Overeenkomst komt tot stand, nadat Opdrachtgever het inschrijfformulier via de site heeft ingevuld, de algemene voorwaarden heeft aangevinkt, het formulier heeft verstuurd en de betaling heeft voldaan.

  3.3. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd in verband met aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk geschiedt.

 4. Betaling

  4.1. iDEAL betaling

  Veens Voetbal Academie biedt de mogelijkheid via iDEAL te betalen (alleen mogelijk voor betalingen binnen Nederland). Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het aanmeldproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als u telebankiert, kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

  4.2. Betalen op factuur

  Pas na de betaling is de inschrijving definitief en zal een training of events plaatsenvinden.

  4.3. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.

 1. Instructies en gedragsregels

  5.1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Veens Voetbal Academie ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke Veens Voetbal Academie nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties (gemeentelijke grond, eigen grond, sportparken, sporthallen) uit hoofde van de Overeenkomst.

  5.2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door Veens Voetbal Academie in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door Veens Voetbal Academie van (voortzetting van) deelname worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Deelnemer.

 1. Aansprakelijkheid van Veens Voetbal Academie

  6.1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de Deelnemer. Veens Voetbal Academie aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Veens Voetbal Academie  geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle)zaken, bagage en ander persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan de organisatie van Veens Voetbal Academie,  als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging.

  6.2. Veens Voetbal Academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van (aansprakelijkheid-) verzekeringen van derden die door Veens Voetbal Academie bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.

  6.3. Onverminderd het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van Veens Voetbal Academie beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van haar (aansprakelijkheid-)verzekering(en) aanspraak bestaat.

 1. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

  7.1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Veens Voetbal Academie en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming – niet naleving van de gedragsregels hieronder begrepen – van Deelnemer.

  7.2. Opdrachtgever zal Veens Voetbal Academie vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

 2. Overmacht/Wijziging/Annulering bij Veens Voetbal Academie

  8.1. Indien Veens Voetbal Academie door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor haar uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is Veens Voetbal Academie gerechtigd om een naar haar oordeel gelijkwaardig alternatief aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.

  8.2. Onder overmacht zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt mede begrepen onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een evenement. Hiervan is sprake indien het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70% van het maximaal aantal deelnemers per evenement.

 1. Annulering door Opdrachtgever

  9.1.Bij annulering binnen 14 dagen na inschrijving wordt de mogelijkheid geboden om het geld te retourneren.

  9.2. Bij annulering na 14 dagen na inschrijving wordt de mogelijkheid geboden om de inschrijving om te zetten naar een ander evenement in hetzelfde of volgende seizoen.

 1. Gevonden voorwerpen

  10.1. Gevonden voorwerpen worden na afloop van een evenement of training nog 7 dagen door Veens Voetbal Academie bewaard. Na het verstrijken van deze periode is Veens Voetbal Academie gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

 1. Foto’s en video’s

  11.1. Tijdens events en trainingen worden door Veens Voetbal Academie foto’s en filmpjes gemaakt van de deelnemers. Veens Voetbal Academie stelt deze foto’s en videos beschikbaar voor verkoop en promotie. Deelnemer stemt hiermee akkoord totdat anders gemeld wordt aan Veens Voetbal Academie.

 2. Toepasselijk recht en geschillen

  12.1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  12.2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Leeuwarden.